Typowe okna

Poniżej znajdują się opisy okien najczęściej wykorzystywanych podczas pracy z programem. Ponieważ okna te są udostępniane na poziomie wielu modułów, nie zamieszczono ich opisu w rozdziałach poświęconym poszczególnym modułom programu, a jedynie umieszczono tam odwołania do tego rozdziału instrukcji. Warto więc przed rozpoczęciem pracy z programem zapoznać się z zawartymi tu wyjaśnieniami i wskazówkami.
Okno z tabelą
Tabela jest jednym z częściej stosowanych w systemie sposobów prezentowania i opracowywania różnych danych dotyczących elementów opisywanych w programie, np. kontrahentów, dokumentów, naklejek itp.

Funkcja POWIEL

Funkcja POWIEL (menu EDYCJA) jest dostępna z poziomu wielu modułów. Jej działanie polega na wykonaniu kopii zapisów dotyczących danego elementu po to, by na tej podstawie łatwiej wprowadzić dane innego, podobnego elementu.
Funkcja ZABLOKUJ
Funkcja ZABLOKUJ (menu NARZĘDZIA) uniemożliwia wykorzystanie pewnego elementu przez inną osobę obsługującą system. Funkcja ZABLOKUJ występuje zawsze w parze z funkcją ODBLOKUJ, której działanie polega na przywróceniu dostępu do danych.
Funkcja ODŚWIEŻ
Funkcja ODŚWIEŻ (menu WIDOK) pozwala uaktualnić wyświetlane na monitorze dane. Ma to duże znaczenie w wypadku pracy systemu w sieci komputerowej, kiedy jednocześnie wiele osób opracowuje dane dotyczące tego samego podmiotu gospodarczego.

Funkcja USUŃ

Podobnie jak funkcja DODAJ – jest dostępna z poziomu menu o nazwie odpowiadającej najczęściej danemu modułowi. Pozwala usunąć z pamięci programu dane wskazanego elementu. Jej działanie jest nieodwracalne. System przed usunięciem jakiegokolwiek zapisu prosi o potwierdzenie takiej decyzji. W pewnych okolicznościach system nie pozwala na uruchomienie tej funkcji _ wyjaśnienie jest przedstawiane w odpowiednim komunikacie.
Funkcja FILTRUJ
Funkcja FILTRUJ (menu WIDOK) działa w ten sposób, że ogranicza tabelę tylko do tych pozycji, z których chce aktualnie korzystać użytkownik. Jest to niezwykle wygodne rozwiązanie, zwłaszcza w sytuacji, kiedy do systemu wprowadzono bardzo wiele danych, a bieżące operacje dotyczą tylko części z nich. Za wyłączenie mechanizmu filtrowania odpowiada funkcja NIE FILTRUJ.
Funkcja SZUKAJ
Funkcja SZUKAJ (menu EDYCJA) ułatwia odnalezienie konkretnego elementu. System przeszukuje bazy danych i odnajduje zapis zgodny z wprowadzonym przez użytkownika wzorcem. Funkcja jest szczególnie przydatna wszędzie tam, gdzie zgromadzono bardzo wiele danych.

Typowe funkcje

W systemie, na poziomie różnych modułów powtarzają się funkcje umożliwiające wykonanie tych samych operacji. Poniżej opisano te najbardziej typowe. Warto się z nimi zapoznać już na początku pracy z programem.
Funkcja DODAJ
Funkcja DODAJ jest dostępna z poziomu menu o nazwie odpowiadającej najczęściej danemu modułowi, np. w module KONTRAHENCI jest to menu KONTRAHENT. Jej uruchomienie powoduje wyświetlenie okna edycyjnego umożliwiającego opisanie nowego elementu i wprowadzenie tych danych do pamięci programu.
Funkcja POPRAW
Podobnie jak funkcja DODAJ – jest dostępna z poziomu menu o nazwie odpowiadającej najczęściej danemu modułowi, np. w module KONTRAHENCI jest to menu KONTRAHENT, i powoduje wyświetlenie okna edycyjnego umożliwiającego poprawienie danych opisanego wcześniej elementu. W pewnych okolicznościach system nie pozwala na uruchomienie tej funkcji wyjaśnienie jest przedstawiane w odpowiednim komunikacie.

Znaczniki i selektory

Znacznik ? jest dostępny wszędzie tam, gdzie użytkownik może wybrać jednocześnie wiele opcji, które się wzajemnie nie wykluczają. Zdarza się także, że okno zawiera tylko jeden znacznik. Zakreślenie znacznika polega na kliknięciu na nim myszą. W taki sam sposób można znacznik wyłączyć.
Selektor
Zadaniem selektora jest podpowiadać standardowe lub przygotowane wcześniej zapisy, które mogą być wykorzystane na danym etapie pracy z programem. O tym, że dane pole jest selektorem, informuje symbol jJ. Kliknięcie na nim powoduje wyświetlenie listy, z której można wybrać właściwy zapis. Selektorem można posługiwać się także w inny sposób: po podświetleniu go można wprowadzać w pole kolejne zapisy, naciskając klawisze kursora. Umieszczany w pewnych sytuacjach przy selektorze przycisk _±] pozwala wprowadzić zupełnie nowy zapis – uruchamiane jest odpowiednie okno dialogowe.

Płatnik podatku VAT

Okienko z kalkulatorem uruchamiane jest przez lewy przycisk myszy. Dołączony do systemu kalkulator zawiera wszystkie standardowe funkcje i przyciski. Wynik wykonanych za pomocą kalkulatora obliczeń zostaje automatycznie wprowadzony w daną rubrykę.
Przesuwak
Przesuwak jest bardzo często umieszczany przy polach numerycznych, gdzie możliwa jest zmiana ich zawartości, np. w polu DATA. Klikając na dolnej lub górnej części przycisku ;tf, uzyskuje się pomniejszenie lub powiększenie wartości wpisanej w pole.
Przełącznik
Mechanizm przełącznika ¡¡§ jest zastosowany wszędzie tam, gdzie użytkownik może wybrać tylko jedną z kilku dostępnych propozycji lub możliwości, które się wzajemnie wykluczają. Wyboru dokonuje się przez ustawienie przełącznika we właściwej pozycji. Polega to na zaznaczeniu go za pomocą myszy lub po prostu przesunięciu kursora na wybraną pozycję za pomocą klawiszy kursora.

Pasek narzędzi

Pasek narzędzi zawiera przyciski, które uruchamiają niektóre dostępne na danym poziomie funkcje programu. Program proponuje standardową zawartość paska narzędzi dla każdego modułu. Można to zmienić, dwukrotnie klikając lewym przyciskiem myszy (lub wybierając funkcję DOSTOSUJ z menu kontekstowego uruchamianego prawym przyciskiem myszy) na takim fragmencie paska, gdzie nie umieszczono żadnego przycisku. Spowoduje to wyświetlenie okna DOSTOSUJ PASEK NARZĘDZI. Za pomocą dostępnych tam mechanizmów można ustalić zawartość paska zgodnie z wymaganiami użytkownika; w taki sposób, by oferowane przez pasek narzędzia stanowiły dla niego rzeczywiste ułatwienie pracy.
Ponieważ do grafik symbolizujących działanie danej funkcji trzeba się przyzwyczaić, warto w pierwszych dniach pracy z programem korzystać z podpowiedzi, które system wyświetla w chwili zatrzymania kursora myszy na danym przycisku oraz na pasku stanu. O wyświetlaniu lub niewyświetlaniu paska decyduje się, wybierając odpowiednią funkcję z menu WIDOK.

Pasek menu

Wszystkie znajdujące się na danym poziomie programu funkcje są dostępne z poziomu paska menu. Funkcje są pogrupowane w taki sposób, by dostęp do nich był jak najłatwiejszy. Zazwyczaj pasek zawiera menu oferujące od kilku do kilkunastu funkcji. Kliknięcie na wybranym menu powoduje jego rozwinięcie i udostępnienie zgromadzonych tam funkcji.
Nazwa funkcji zakończona wielokropkiem sygnalizuje, że uruchomienie jej zostanie poprzedzone wyświetleniem okna, gdzie będzie można każdorazowo dokładnie określić szczegóły dotyczące działania funkcji.

Kalendarz

Okienko z kalendarzem uruchamiane jest przez lewy przycisk myszy. Wyświetlana jest zawsze kartka dla całego miesiąca. Pasek przewijania pozwala wyświetlić kartkę dotyczącą tego samego miesiąca, ale w odniesieniu do różnych lat. Strzałki na początku i końcu paska przewijania powodują wyświetlenie kartek kolejnych miesięcy wstecz lub w przód. Miesiąc i rok, którego dotyczy wyświetlana kartka kalendarza, jest zawsze podawany w górnej części okienka. Wskazanie lewym klawiszem myszy pewnego dnia w kalendarzu spowoduje automatyczne wpisanie tej daty w rubrykę, obok której widniał ten przycisk.

Typowe mechanizmy

Program wykorzystuje możliwości oferowane przez środowisko Windows. Oferuje przy tym także wiele własnych usprawnień. Korzystanie z nich powinno ułatwić i przyspieszyć pracę użytkownika. Poniżej opisano najbardziej typowe elementy, z którymi spotyka się osoba obsługująca program. Warto poznać zasady działania wymienionych tu mechanizmów, by nieznajomość ich działania nie stanowiła przeszkody w pracy z programem.

Pasek stanu

Okno dialogowe służy do komunikacji użytkownika z programem. Pozwala określać pewne wymagania i ustalenia oraz podejmować odpowiednie decyzje.

 Znacznik

Szczególnym rodzajem okna dialogowego jest okno edycyjne. Okno edycyjne umożliwia wprowadzanie i poprawianie danych. Często zawiera tzw. „zakładki”, umożliwiające pogrupowanie danych stanowiących opis pewnego elementu.

Pierwsze uruchomienie programu

Jeżeli program został poprawnie zainstalowany, w każdej chwili można rozpocząć z nim pracę. Podczas pierwszego uruchomienia systemu użytkownik będzie proszony m.in. o wprowadzenie danych podmiotu gospodarczego. Po uruchomieniu przez użytkownika modułu CENTRALA zostanie wyświetlone okno dialogowe WYBÓR PODMIOTU (opis tego okna znajduje się w rozdziale „Centrala – Wybór podmiotu”). Aby dodać dane podmiotu, z którym użytkownik będzie pracować, należy nacisnąć klawisz Noyyy podmiot. Gdy zostanie wyświetlone okno PODMIOT z podmodułu administracyjnego, należy wprowadzić dane do kolejnych jego zakładek: PODSTAWOWE, ADRES, REJESTRACJA, POZOSTAŁE (opis tych zakładek znajduje się w rozdziale „Administracja – Podmiot”). Następnie należy nacisnąć klawisz. Gdy program powróci do okna dialogowego WYBÓR PODMIOTU, należy nacisnąć klawisz OK. Następnie zostanie wyświetlone okno dialogowe REJESTRACJA (opis tego okna znajduje się w rozdziale „Centrala – Rejestracja”). Standardowo program podaje w rubryce NAZWISKO nazwę ADMINISTRATOR, a rubryka HASŁO jest pusta. Po wpisaniu odpowiednich danych użytkownik powinien nacisnąć klawisz OK. Kolejnym ważnym oknem jest WYBÓR MAGAZYNU. Standardowo jest tu wymieniany magazyn główny. Wybranie go jest konieczne na początku pracy. Potem będzie można opisać wszystkie magazyny, z których korzysta podmiot.
Wyświetlone okno CENTRALI informuje, że program oddaje użytkownikowi do dyspozycji wszystkie swoje mechanizmy dostępne z poziomu poszczególnych modułów. Różne metody uruchamiania modułów programu opisano w rozdziale „Krok po kroku”. Samej CENTRALI poświęcono osobny rozdział wyjaśniający znaczenie tego ważnego modułu. Oczywiście to użytkownik decyduje, od jakich czynności rozpocznie pracę. Podaną poniżej kolejność wprowadzania danych należy więc traktować jedynie jako sugestię. Nie od rzeczy jest też przypomnieć, że część typowych danych, np. informacje o stawkach VAT, wprowadził do programu jego producent. Są to tzw. dane standardowe i w większości mogą być przez użytkownika dowolnie modyfikowane, usuwane, uzupełniane, poprawiane.

error: Content is protected !!