This is default featured slide 1 title

This is default featured slide 2 title

This is default featured slide 3 title

This is default featured slide 4 title

This is default featured slide 5 title

Okno DOSTOSUJ PASEK NARZĘDZI

Okno pomocnicze DOSTOSUJ PASEK NARZĘDZI składa się z dwóch części: DOSTĘPNE PRZYCISKI oraz PRZYCISKI PASKA NARZĘDZI. W części okna DOSTĘPNE PRZYCISKI są umieszczone wszystkie przyciski, które są dostępne w danym systemie, a w części PRZYCISKI PASKA NARZĘDZI mogą być umieszczane te przyciski, które mają być dostępne w pasku narzędzi programu. W oknie tym są dostępne następujące klawisze: Zamyka to okno dialogowe, zapisując wprowadzone zmiany. Dodaje wybrany przycisk do części PRZYCISKI PASKA NARZĘDZI. <-Usuń | Usuwa wybrany przycisk z części PRZYCISKI PASKA NARZĘDZI. Zresetuj 1 Przywraca standardowy zestaw przycisków w głównym oknie modułu.
Przenieś w górę | Przenosi zaznaczony przycisk w górę o jeden wiersz w tym oknie, a na pasku narzędzi w oknie głównym modułu przesuwa wybrany przycisk w lewo o jedną pozycję. Przenieś w dół-1 Przenosi zaznaczony przycisk’w dół o jeden wiersz w tym oknie, a na pasku narzędzi w oknie głównym modułu przesuwa przycisk w prawo o jedną pozycję.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Okno WYDRUK

Standardowe okno dostępne z poziomu wielu modułów programu. Pozwala ustalić szczegóły związane ze sporządzaniem wydruku np. dokumentów. WZÓR WYDRUKU Selektor pozwalający wybrać ustalony wcześniej (na poziomie pod modułu administracyjnego WYDRUKI) wzór, zgodnie z którym będzie drukowany dokument. (Selektor ten dotyczy wyłącznie elementów, dla których opisano różne wzory wydruku.) DRUKARKA Pozycja przełącznika określająca, że system prześle współpracującej z nim drukarce polecenie drukowania. Z udostępnionego selektora wystarczy wybrać właściwą drukarkę, jeśli do komputera podłączonych jest więcej takich urządzeń. PLIK Pozycja przełącznika określająca, że wydruk zostanie zapisany w pliku. Przycisk wyświetla standardowe okno systemu Windows pozwalające wskazać konkretny katalog. STRONY Znaczenie tego pola jest oczywiste – w pola numeryczne należy wpisać, które strony dokumentu powinny zostać wydrukowane, np. od 1 do 3, od 2 do 3. LICZBA KOPII Przesuwak umożliwiający wygodne określenie, w ilu kopiach powinien zostać sporządzony wydruk. WYDRUK TEKSTOWY Znacznik, którego zakreślenie spowoduje, że sporządzony zostanie wydruk w trybie tekstowym (mniejsza estetyka, większa szybkość). Standardowo system drukuje w trybie graficznym.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Warunek przy wyborze kontrahentów

Okno WARUNEK jest wyświetlane w sytuacji, kiedy wybrana ma zostać pewna grupa kontrahentów ściśle spełniających przyjęte przez użytkownika kryteria. Selektory umieszczone w tym oknie pozwolą na określenie tych kryteriów – warunków. Pierwszy selektor zawiera kilkanaście zapisów odpowiadających rubrykom, które są dostępne dla użytkownika w chwili wypełniania formularza kartotekowego kontrahenta, np. nazwa, symbol, grupa itd. Drugi selektor daje możliwość wyboru wyrażenia odnoszącego się do zapisu wybranego z pierwszego selektora. W wypadku wybrania z pierwszego selektora zapisów GRUPA, TYP, RODZAJ KONTRAHENTA drugi selektor zostaje zablokowany na pozycji JEST RÓWNE, co należy odczytać następująco: „Pole GRUPA jest równe…”. Trzeci selektor pozwala wpisać w swoje okienko pewną wartość lub słowo precyzujące wymagania użytkownika. Po ustaleniu zawartości trzech selektorów użytkownik może sformułować kryterium wyboru, np. NAZWA ZAWIERA Z O.O., co system odbierze jako polecenie wybrania wszystkich firm działających jako spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Okno wyboru kontrahentów

WYBÓR POZYCJI Przełącznik o kilku pozycjach ułatwiających dokładne określenie sposobu wyboru kontrahentów. WSZYSTKIE Wybranie tej pozycji przełącznika oznacza, że na tym etapie ustalania kryteriów wyboru użytkownik nie wprowadza żadnych ograniczeń. System będzie brał pod uwagę wszystkich kontrahentów. Z JEDNEJ GRUPY Wybranie tej pozycji przełącznika pozwoli zawęzić wybór do konkretnej grupy kontrahentów. Grupę należy wybrać z selektora umieszczonego obok rubryki. WYBRANE RĘCZNIE Ta pozycja przełącznika daje możliwość skorzystania z klawisza, który powoduje uruchomienie listy kontrahentów. Użytkownik może na jej poziomie samodzielnie zaznaczyć interesujące go firmy. SPEŁNIAJĄCE WARUNEK Ustawienie przełącznika w tej pozycji uaktywnia klawisz, który uruchamia pomocnicze okno umożliwiające sformułowanie zdania precyzyjnie określającego kryterium wyboru elementów. RODZAJ KONTRAHENTA Selektor ułatwiający wskazanie, czy chodzi o dostawców, odbiorców czy dostawców, którzy jednocześnie są odbiorcami.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Warunek przy wyborze towarów

Okno WARUNEK jest wyświetlane w sytuacji, kiedy wybrana ma zostać pewna grupa elementów ściśle spełniających przyjęte przez użytkownika kryteria. Selektory umieszczone w tym oknie pozwolą na określenie tych kryteriów Pierwszy selektor zawiera kilkanaście zapisów odpowiadających rubrykom, które są dostępne dla użytkownika w chwili wypełniania formularza kartotekowego wprowadzającego dany element do kartoteki towarów i usług, np. nazwa, symbol, grupa itd. Drugi selektor daje możliwość wyboru wyrażenia odnoszącego się do zapisu wybranego z pierwszego selektora. W wypadku wybrania z pierwszego selektora zapisów VAT, WALUTA, RABAT drugi selektor jest zablokowany na pozycji JEST RÓWNE, co należy odczytać następująco: „Pole VAT jest równe…”, „Pole WALUTA jest równe…” itd. Trzeci selektor pozwala wpisać w swoje okienko pewną wartość lub słowo precyzujące wymagania użytkownika. W wypadku zapisów typu VAT, WALUTA, RABAT selektor udostępnia wartości, które zostały uprzednio wprowadzone do systemu na poziomie innych modułów, np. dla VAT będą to stawki opisane w ADMINISTRACJI.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

SPEŁNIAJĄCE WARUNEK

Ustawienie przełącznika w tej pozycji uaktywnia klawisz Waunekek, który uruchamia pomocnicze okno umożliwiające sformułowanie zdania precyzyjnie określającego kryterium wyboru elementów. Z DOKUMENTU Wybranie tej pozycji przełącznika uaktywnia klawisz który uruchamia okno WYBÓR DOKUMENTU umożliwiające wskazanie konkretnego dokumentu, który wiąże się z wybieranymi elementami. STAN MAGAZYNOWY Przełącznik o kilku pozycjach pozwalający uwzględnić w kryteriach wyboru informacje o stanie magazynowym towarów, kompletów i opakowań zwrotnych. NIE MA ZNACZENIA Wskazanie tej pozycji przełącznika będzie znaczyło, że wybrane zostaną wszystkie elementy, także te, których w magazynach brakuje. NIEZEROWY W AKTUALNIE WYBRANYM MAGAZYNIE Jeżeli przełącznik zostanie ustawiony w tej pozycji, to wybrane zostaną tylko te elementy, dostępne aktualnie w magazynie, z którego danymi użytkownik w danej chwili pracuje. NIEZEROWY W JAKIMKOLWIEK MAGAZYNIE Wskazanie tej pozycji przełącznika spowoduje, że wybrane będą tylko te elementy, które są aktualnie dostępne w którymkolwiek z magazynów. ZEROWY WE WSZYSTKICH MAGAZYNACH Ta pozycja przełącznika pozwala wybrać elementy, których brakuje we wszystkich magazynach.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

ELEMENTY

Przełącznik o kilku pozycjach ułatwiających dokładne określenie sposobu wyboru elementów.
WSZYSTKIE Wybranie tej pozycji przełącznika oznacza, że na tym etapie ustalania kryteriów wyboru użytkownik nie wprowadza żadnych ograniczeń. System będzie brał pod uwagę wszystkie elementy (towary, usługi, komplety, opakowania zwrotne) wprowadzone do jego pamięci. Użytkownik może jeszcze w kolejnych polach okna ustalić inne kryteria ograniczające ten zbiór. Z JEDNEJ GRUPY Wybranie tej pozycji przełącznika pozwoli zawęzić wybór do konkretnej grupy towarów i usług. Grupę należy wybrać z selektora umieszczonego obok rubryki. WYBRANE RĘCZNIE Ta pozycja przełącznika daje możliwość skorzystania z klawisza I, który powoduje uruchomienie listy towarów i usług. Użytkownik może na jej poziomie samodzielnie zaznaczyć interesujące go elementy.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Okno z listą kontrahentów

Specjalna lista kontrahentów jest dostępna z poziomu różnych modułów systemu. Wyróżnia się paskiem narzędziowym z dużymi przyciskami. Ułatwia wybranie konkretnej firmy-dostawcy, odbiorcy, producenta, pośrednika. Wskazany na liście kontrahent zostaje wybrany. Jego najważniejsze dane zostają przeniesione w miejsce, skąd została uruchomiona lista. Lista zostaje zamknięta. Lista kontrahentów może pracować także w trybie wielokrotnego wyboru. Taki typ listy jest dostępny np. w czasie tworzenia naklejek adresowych. Lista wielokrotnego wyboru ułatwia pracę w takich sytuacjach, kiedy chodzi o wskazanie wielu kontrahentów. Kliknięcie lewym przyciskiem myszy na pierwszej kolumnie takiej listy lub użycie klawisza spacji powoduje wybranie elementu – zostaje on oznaczony symbolem. Klawisz vj zatwierdza wtedy wybór wszystkich zaznaczonych z taki sposób elementów i zamyka listę.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

GRUPA

Selektor pozwalający określić grupę. Lista będzie prezentować wyłącznie elementy przypisane do wskazanej grupy. może także pracować w trybie wielokrotnego wyboru. Lista wielokrotnego wyboru ułatwia pracę w takich sytuacjach, kiedy chodzi o wskazanie nie jednego elementu, ale wielu, np. kilku, kilkunastu, a nawet kilkudziesięciu lub więcej towarów lub usług. Kliknięcie lewym przyciskiem myszy na pierwszej kolumnie listy lub użycie klawisza spacji powoduje wybranie elementu – zostaje on oznaczony symbolem |t?j. W wypadku takiej listy zmienia się nieco działanie klawisza v] – zatwierdza on dokonany wybór. Szybkie wybranie wszystkich elementów jest możliwe przez wciśnięcie kombinacji [Shift+Ctrl+End], a następnie użycie klawisza spacji.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Okno z listą towarów i usług

Najprostszą metodą wyszukania konkretnej informacji z tabeli jest wybranie za pomocą myszki właściwej kolumny, uporządkowanie jej i podanie za pomocą klawiatury pierwszych znaków szukanego elementu, np. pierwszych liter miasta w wypadku kolumny MIASTO. W wybranej kolumnie tabeli pojawi się na krótko okienko, gdzie będą widoczne wprowadzane znaki. System będzie reagować na nie bardzo szybko – kursor przeskoczy do rubryki, w której figuruje zapis rozpoczynający się od podanych znaków. Każda tabela, a dokładniej – jej zawartość przedstawiona w postaci listy, może zostać wydrukowana. Odpowiada za to funkcja DRUKUJ LISTĘ umieszczona w menu MODUŁ. Tabela jest zawsze drukowana w tej postaci, w jakiej jest wyświetlana – na wydruku znajdą się te same dane, w tych samych kolumnach, które widnieją na ekranie. Można to zmienić z poziomu okna WYDRUK, wybierając klawisz Ustawienia. Lista towarów i usług jest dostępna z poziomu różnych modułów systemu. Wyróżnia się paskiem narzędziowym z dużymi przyciskami.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn