This is default featured slide 1 title

This is default featured slide 2 title

This is default featured slide 3 title

This is default featured slide 4 title

This is default featured slide 5 title

OPISANE TECHNIKI

Równocześnie należy stwierdzić, że zarówno opisane techniki, jak i rezultaty badań wydają się niewystarczające. Jakościowa analiza zjawisk naukowych odsłoniłaby w większej mierze mechanizmy ustalania i funkcjonowania autorytetów, jak też typy ich oddziaływania: dlatego jak dotychczas najwięcej wiedzy posiadamy na ten temat z prac historyków nauki, którzy śledzili m. in. wpływ starożytnych na naukę średniowieczną, autorytet Arystotelesa w dziejach itp. Socjologiczna ana­liza formowania się szkół wokół mistrzów o ustalonej renomie daje sposobną okazję do obserwacji autorytetu: ustalenia, jak formuje się społeczna estyma, umacnia indywidualna charyzma, jak opinie wybitnego uczonego zaczynają podlegać procesowi dogmatyzacji, aż stają się obowiązującą wyrocznią.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

ZAWYŻONE STANDARDY

Badania Roe i Zuckerman wykazały zawyżanie standardów naukowych u badaczy o wysokim prestiżu. Wydaje się że hipotezą wartą weryfikacji jest kostnienie postaw i wzrastający kon­serwatyzm w myśleniu u osób uznanych za autorytet. Ciekawym problemem badawczym jest uzależnianie się pozostałych jednostek od opinii tych o wy­sokim prestiżu oraz wzajemne „stymulowanie się” w obrębie środowiska w kierunku uznawania wspólnych autorytetów i tworzenie specyficznej atmo­sfery utrwalającej ich oddziaływanie, która czyni z nich integralną część środowiskowej podkultury. Socjologiczna analiza interesującego nas zjawiska może opierać się na dotychczasowych doświadczeniach związanych z badaniem prestiżu w nauce, zwłaszcza metody SCI wydają się szczególnie użyteczne,

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

PROBLEMY NIE BADANE

Autorytet naukowy jest zjawiskiem, które powinno być śledzone z punktu widzenia rozmaitych dyscyplin wchodzących w skład nauki o nauce. Jako zjawisko społeczne jest niewątpliwie pochodny od indywidualnych zjawisk psychicznych. Odwołanie się do psychologii i psychologii społecznej pozwo­liłoby ujawnić potrzeby psychiczne związane z procesami poznawczymi, a le­żące u jego podłoża. Mają one najczęściej charakter nie uświadomiony. Badania kliniczne pozwoliłyby na uchwycenie z jednej strony efektów psy­chicznych w funkcjonowaniu osobowości człowieka uznanego za autorytet, z drugiej zaś — mechanizmów psychicznych u jednostek poszukujących auto­rytetu i ulegających jego wpływowi.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

NASTAWIENIE INSTYTUCJI

O ile instytucja ta nastawiona jest na rozwoj nauki, konflikt nie ma miejsca, natomiast w instytucjach wdrożeniowych częstokroć występuje konflikt „kosmopolitów” z interesami placówki: nie pod* dają się oni łatwo presji menadżera, niechętnie przyjmują inne zadania niż badania podstawowe. Prestiż jednostki może opierać się bądź na uznaniu profesjonalnym, bądź na uznaniu jej najbliższego otoczenia organizacyjnego, co może z kolei prowadzić do rozbieżności kariery czysto, naukowej, po­legającej na wzroście widoczności i uznania, z karierą w obrębie organi­zacji, polegającą na uzyskiwaniu w miarę upływu czasu coraz wyższych stanowisk.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn